ROCK ON laipiojimo salės taisyklės

 1. Naudodamasis ROCK ON laipiojimo salės (toliau – Salės) paslaugomis, Salės lankytojas (toliau – Lankytojas) privalo:
  1. Būti susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis;
  2. Būti susipažinęs su ROCK ON laipiojimo salės lankytojo rizikos pripažinimo ir atsakomybės prisiėmimo pareiškimu ir jį pasirašęs;
  3. Atvykęs į laipiojimo salę prieš pradėdamas laipioti registracijoje susimokėti už gaunamas paslaugas arba pateikti galiojantį abonementą bei pateikti Lankytojo kortelę;
  4. Klausyti Salės personalo nurodymų;
  5. Laipiojimo metu stebėti savo aplinką, stengtis nesudaryti ir vengti pavojingų sau ir kitiems Lankytojams situacijų;
  6. Kritiškai įvertinti savo fizinį pasiruošimą ir gebėjimus ir nesirinkti pernelyg sudėtingų trasų ar įrangos, taip išvengiant papildomos rizikos savo sveikatai (pvz., campus board ir moon board treniruočių sienelėmis naudotis rekomenduojama tik jau pažengusiems laipiotojams arba gavus trenerio leidimą);
  7. Pastebėjęs nesaugiai besielgiančius ir šių taisyklių nesilaikančius kitus Lankytojus arba pažeistą laipiojimo inventorių (pvz., atsiveržę kibiai, suplyšę laipiojimo bateliai ir pan.) nedelsiant pranešti apie tai Salės personalui;
  8. Susižalojęs ar pamatęs kitą susižalojusį Lankytoją nedelsdamas pranešti apie tai Salės personalui.
 2. Apsilankymo Salėje metu Lankytojams draudžiama:
  • Būti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;
  • Salėje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ar psichotropines medžiagas;
  • Bet kaip gadinti ar bandyti modifikuoti Salės konstrukcijas ir inventorių;
  • Savo veiksmais ar aplaidumu kelti pavojų kitiems Lankytojams.
 3. Naudojantis Salės laipiojimo zonomis draudžiama:
  1. Sėdėti ant laipiojimo zonoje esančių čiužinių po laipiojimo trasomis;
  2. Lipti ant laipiojimo zonoje esančių čiužinių su lauko avalyne, laipioti basomis ar su kojinėmis;
  3. Stovėti po laipiojimo trasomis kai jomis naudojasi kitas Lankytojas;
  4. Bėgioti po laipiojimo zonas;
  5. Palikti asmeninius daiktus ant laipiojimo zonose esančių čiužinių;
  6. Vartoti bet kokius maisto produktus, įskaitant kramtomąją gumą;
  7. Lipti ant Salės konstrukcijos ne pagal paruoštas trasas;
  8. Laipioti su netinkama apranga, papuošalais, kitais aksesuarais ar daiktais, kurie gali lipant užsikabinti už laipiojimo konstrukcijos, nukristi ar kitaip sukelti grėsmę Lankytojams;
  9. Laipiojant nušokti nuo trasos sukeliant pavojų sau ir aplinkiniams, pvz., neįsitikinus, kad šokama ant apsauginio čiužinio ar kad po trasa nėra kitų žmonių ar daiktų).
 4. Salė ir jos personalas prisiima šias atsakomybes:
  1. Užtikrinti, kad Salės laipiojimo konstrukcijos yra tinkamai prižiūrimos ir reguliariai tikrinamos, taip išsaugant jų patikimumą;
  2. Užtikrinti, kad Salėje naudojamas inventorius (pvz., laipiojimo kybiai, laipiojimo bateliai) yra kokybiški ir pastebėjus nekokybiškumo požymius juos nedelsiant pašalinti arba pakeisti inventorių kitu;
  3. Lankytojams kreipiantis suteikti visą reikalingą informaciją reikalingą saugiam naudojimuisi Salės paslaugomis;
  4. Lankytojams kreipiantis dėl reikalingų medicininių paslaugų (pvz., dėl alergijos, astmos ar epilepsijos priepuolio, fizinio sužalojimo ar traumos ir pan.) pagal esamas galimybes padėti jiems suteikiant pirmąją pagalbą, iškviečiant greitąją pagalbą ir/ar padedant nusigauti į medicinos paslaugų punktą.
 5. Baigiamosios nuostatos:
  1. Salė pasilieka teisę keisti Salės taisykles, su galiojančia jų redakcija Lankytojai gali susipažinti Salės skelbimų lentoje ir laipiojimosale.lt ;
  2. Naujausia informacija apie Salės darbo laiką, kainas ir kt., pateikiama Salės skelbimų lentoje ir www.laipiojimosale.lt ;
  3. Fotografuoti ir filmuoti Salę galima tik gavus Salės personalo leidimą;
  4. Lankytojai sutinka, kad jų buvimo Salėje metu padarytos nuotraukos, kuriose gali būti įamžinti ir jie, gali būti naudojamos Salės komunikacijoje (socialiniuose tinkuose, internete, plakatuose ir pan.)
  5. Salė neatsako už paliktus be priežiūros Lankytojų daiktus;
  6. Nepilnamečiai Lankytojai privalo atnešti tėvų/globėjų pasirašytą Susipažinimo su taisyklėmis ir rizikos prisiėmimo pareiškimą;
  7. Nepilnamečiai Lankytojai iki 12 metų amžiaus privalo laipioti tik su prižiūrinčiais pilnamečiais asmenimis;
  8. Taisyklių nežinojimas neatleidžia Lankytojų nuo atsakomybės jų laikytis.

 

ROCK ON laipiojimo salės lankytojo susipažinimo su taisyklėmis ir rizikos prisiėmimo pareiškimas

Pasirašydami šį susipažinimo su taisyklėmis ir rizikos priėmimo pareiškimą ir naudodamiesi ROCK ON laipiojimo salės (toliau – Salės) paslaugomis jūs patvirtinate, kad:

 1. Susipažinote ir sutinkate su Salės taisyklėmis ir pasižadate jų laikytis;
 2. Suvokiate, kad laipiojimas savo prigimtimi yra rizikinga veikla, kuris gali sukelti sveikatos sutrikimus, sužalojimus, traumas ir/ar mirtį;
 3. Suvokiate, kad laipiojimo veikla yra fizinė veikla, kuri gali suaktyvinti esamus sveikatos sutrikimus ar ankstesnius sužalojimus;
 4. Neturite sveikatos sutrikimų, kurie gali neigiamai paveikti jūsų sveikatos būklę naudojantis Salės paslaugomis;
 5. Suprantate, kad Salė ir jos personalas neatsako už jums galimai reikalingų medicininių paslaugų (pvz., dėl alergijos, astmos ar epilepsijos priepuolio, fizinio sužalojimo ar traumos ir pan.) suteikimo kokybę ir savalaikiškumą;
 6. Pats prisiimate atsakomybę už savo saugumą ir sveikatą ir ateityje neturėsite pretenzijų Salei, dėl galimų pasekmių atsiradusių dėl apsilankymo Salėje.

AŠ, ____________________________________, PATVIRTINU, KAD PERSKAIČIAU IR SUPRATAU LAIPIOJIMO SALĖS TAISYKLES BEI LANKYTOJO RIZIKOS PRISIĖMIMO PAREIŠKIMĄ, SUTINKU JŲ LAIKYTIS IR PRISIIMU VISIŠKĄ ATSAKOMYBĘ UŽ SAVO VEIKSMUS IR RIZIKĄ GALIMAI KYLANČIĄ MANO SVEIKATAI NAUDOJANTIS LAIPIOJIMO SALĖS PASLAUGOMIS. PATVIRTINU, KAD AIŠKIAI SUPRANTU, PRIPAŽĮSTU IR SUTINKU, KAD LAIPIOJIMO SALĖ, JOS PERSONALAS IR DARBUOTOJAI NEATSAKO UŽ BET KOKIUS SUŽEIDIMUS, NETEKTIS, NUOSTOLIUS, TRAUMAS AR MIRTĮ, ATSIRADUSIUS DĖL MANO NEATSARGUMO, SALĖS TAISYKLIŲ NESILAIKYMO AR KITOS PRIEŽASTIES, NESUSIJUSIOS SU SALĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMU, TOKIU BŪDU PRISIIMDAMAS RIZIKĄ PAGAL CIVILINIO KODEKSO 6.253.5 STR.*..

*CK 6.253 straipsnis. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės
1. Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: dėl […] nukentėjusio asmens veiksmų […].
[…]
5. Nukentėjusio asmens veiksmai – veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai. Tai gali būti nukentėjusio asmens sutikimas, kad jam būtų padaryta žalos, arba rizikos prisiėmimas. […]

 

__________________________________________________________

Lankytojo parašas

Nepilnamečiams Lankytojams privaloma pateikti tėvų (globėjų, kitų atsakingų asmenų) pasirašytą rizikos prisiėmimo pareiškimą. Juo tėvai (globėjai, kiti atsakingi asmenys) patvirtina, kad jų prižiūrimas Lankytojas susipažino su Salės taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat užtikrina jų prižiūrimo Lankytojo salei padarytos žalos atlyginimą LR norminių aktų nustatyta tvarka ir atsako už jų elgesį, bei bet kokį jų sveikatos sutrikimą.

__________________________________________________________

Nepilnamečio Lankytojo vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė ir parašas